Pravidlá ochrany súkromia

Prevádzkovateľ  e-shopu Helena Jakoubková na stránkach www.vysivacek.cz IČO 09879587 sídlo Dubovina 264, 760 01 Zlín - Jaroslavice, spracováva osobné údaje poskytnuté kupujúcim za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia Obchodných podmienok, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov.

Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon") je Helena Jakoubková IČO 09879587 so sídlom Dubovina 264, 760 01 Zlín - Jaroslavice (ďalej len ,,Správca");

2. Kontaktné údaje správcu sú: e-mail: h.jakoubkova@vysivacek.cz, tel.: +420 602 249 844);

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie identifikujúce fyzickú alebo právnickú osobu.

Zdroje spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol kupujúci a ktoré správca získal na základe plnenia Kúpnej zmluvy a spracovania elektronickej objednávky v internetovom obchode www.vysivacek.cz;

2. Správca spracováva len identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho nevyhnutné pre plnenie Kúpnej zmluvy;

3. Správca spracováva osobné údaje za účelom dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a nebude dochádzať k prenosu do ďalších zemí.

Účel spracovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje kupujúceho z nasledujúceho dôvodu:

1. Za účelom registrácie na webovej stránke www.vysivacek.cz podľa paragrafu 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov;

2. Za účelom vybavenia elektronickej objednávky kupujúceho (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo);

3. Za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom;

4. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre plnenie kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nemožno zmluvu uzatvoriť.

Doba uchovávania osobných údajov

1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom, a to po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov je Správca povinný údaje zmazať.

Príjemci a spracovatelia osobných údajov

Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia Správcu. Služby týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným plnením kúpnej zmluvy a elektronickej objednávky medzi správcom a kupujúcim.

Subdodávateľmi správcu sú:

  • Webnode AG (systém e-shopu);
  • Česká pošta, s. p. (doručovacia služba);
  • Zásilkovna, s. r. o. (doručovacia služba);
  • Google Analytics (analýza webových stránok).

Práva kupujúceho

Podľa podmienok stanovených v Zákone má kupujúci právo:

1. Na prístup ku svojim údajom;

2. Na opravu osobných údajov;

3. Na vymazanie osobných údajov;

4. Vzniesť námietku proti spracovaniu;

5. Na prenositeľnosť údajov;

6. Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na e-mailovej adrese: h.jakoubkova@vysivacek.cz;

7. Podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu osobných údajov.

Zabezpečenie osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia nutné k zabezpečeniu osobných údajov kupujúceho;

2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk osobných údajov, najmä zabezpečenie prístupu k počítaču heslom, používanie antivírového programu a pravidelnú údržbu počítačov.

Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním elektronickej objednávky na webovej stránke www.vysivacek.cz potvrďuje kupujúci, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma;

2. S týmito pravidlami súhlasí kupujúci zaškrknutím políčka v objednávke;

3. Správca je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Novú verziu Pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.

Tieto Pravidlá vstupujú do platnosti 4.2.2021