Obchodní podmínky

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) fyzické osoby Helena Jakoubková, se sídlem Dubovina 264,760 01 Zlín,

IČO 09879587, e -mail - h.jakoubkova@vysivacek.cz, telefonní číslo 602 249 844 („Já” nebo „Prodávající”) upravují v souladu

s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)

vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Mě, jakožto prodávající, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy

(„Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.vysivacek.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde:

https://www.vysivacek.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

 

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění Podmínek můžu jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá

po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

 

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace

na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Mě a Vás, a Smlouva je tak uzavřena

distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“). 

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Mém E-shopu,

bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

I. NĚKTERÉ DEFINICE

1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

6. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží se Mnou;

7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů

     a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

8. Vy jste osoba nakupující na Mém E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

9. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

 

II. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

 

1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.

2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Mně všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Mně

    poskytli při objednání Zboží budu tedy považovat za správné a pravdivé.

 

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu se Mnou je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy.

    Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu),

    žádné další náklady účtované Mnou tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že

    prostředky komunikace na dálku využívám.

3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být

    uvedeny následující údaje:

     a) Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);

     b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží;

          tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž

          informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží a

          způsobu jeho doručení;

     c) Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abych mohla doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení,

         doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;

 

4. V průběhu tvorby Objednávky můžete, až do doby jejího vytvoření, údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly

    prostřednictvím stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ Objednávku vytvoříte. Před stiskem tlačítka musíte,

    ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit.

    K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ budou všechny

    vyplněné informace odeslány přímo Mně.

 

5. Vaši Objednávku Vám, v co nejkratší době poté, kdy Mně bude doručena, potvrdím zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou

    adresu,  zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky z mé

    strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Mnou a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou

    součást Smlouvy.

 

6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudu moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo

    případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z mé strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám

    však vždy v rámci E-shopu předem poskytnu a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro

    který nemůžu Objednávku potvrdit, budu Vás kontaktovat a zašlu Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě

    oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Moji nabídku potvrdíte.  

 

7. V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsem povinna Vám Zboží za tuto

    Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budu

    bezodkladně kontaktovat a zašlu Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva

    je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Moji nabídku potvrdíte. V případě, že Moji nabídku nepotvrdíte, ani ve lhůtě 3 dnů

    od jejího odeslání, jsem oprávněna od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy

    Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

 

8. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

 

9. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale

    povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný,

    jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

 

10. V některých případech umožňuji na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu

      Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

IV. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.

2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny

    je aktualizovat.

3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupů je Vaší povinností

    zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, nenesu za to žádnou odpovědnost.

4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

5. Váš Uživatelský účet můžu zrušit, a to zejména v případě, když jej nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

V. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou

    uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která

    bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy

    je doprava zdarma.

2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

3. Platbu Celkové ceny po Vás budu požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete

    provést následujícími způsoby:

    a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašlu v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním

        převodem je Celková cena splatná do 7 dnů.

    b) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební

        brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.shoptetpay.com/cs/vseobecne-obchodni-podminky-shoptet-pay/

        V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 7 dnů.

    c) Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena

        splatná při převzetí Zboží.

4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude

    též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském úču.

5. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním

    převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Můj účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

 

VI. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

 

1.  Zboží Vám bude doručeno co nejrychleji, obyčejně do tří dnů, nejpozději do 14 dnů způsobem dle Vaší volby,

     přičemž můžete vybírat z následujících možností: 

     a) Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna 

     b) Doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, Zásilkovna;

2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky a Slovenska.

3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení

    Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné

    doby dodání. 

4. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto

    skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Mně. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a

    vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. VI.4. Podmínek, nemá to za následek porušení Mé

    povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Mnou a Vámi. Mně,

    ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodnu tohoto

    práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručím. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení

    Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto,

    je Vaší povinností nahradit Mně náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám

    zašlu na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

7. Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou

    případů dle čl. VI.4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů

    na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré

    důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

8. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budu vždy informovat

    v případě:

    a) mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělím novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom,

        že nebude možné Zboží dodat;

    b) prodlení s dodáním Zboží od Mého dodavatele, přičemž Vám vždy sdělím novou očekávanou dobu dodání.

9. V případě, že nebudu schopna Vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a

    to z jakéhokoli důvodu, jsem Já i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Zaručuji, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. VI.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:

    a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě a jiným ujednaným vlastnostem

    b) je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme; 

    c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;

    d) je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

    e) splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy; množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti,

        kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem

        na veřejná prohlášení učiněná mnou nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

     f) není zatíženo právy třetích stran.

     g) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat;

2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními 

    § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

    ve znění pozdějších předpisů).

3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. VII.1, můžete Mně takovou vadu

    oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu na Moji adresu  h.jakoubkova@vysivacek.cz.

    Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Mé strany, který tvoří přílohu č. 1  Podmínek. V uplatnění práva

    z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně, s výjimkou případů dle čl. 7.4,

    bez Mého souhlasu změnit. Reklamaci vyřídím v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. V případě, že si nezvolíte

    řešení vady, máte práva uvedená v čl. 7.5 i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením Smlouvy.

4. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:

    a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;

    b) na odstranění vady opravou Zboží;

    c) na přiměřenou slevu z Ceny;

    d) na odstoupení od Smlouvy.

    V případě, že zvolíte vyřešení dle bodů a) nebo b) a Já vadu takto neodstraním v přiměřené lhůtě, kterou jsem uvedla, nebo Vám     

    sdělím, že tímto způsobem vadu neodstraním vůbec, máte práva dle bodů c) a d), i když jste je v rámci reklamace

    původně nepožadovali. Zároveň pokud si zvolíte odstranění vady opravou Zboží a Já zjistím, že je vada neopravitelná, oznámím Vám

    to a můžete si zvolit jiný způsob odstranění vady.

5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:

    a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;

    b) na odstranění vady opravou Zboží;

    c) na přiměřenou slevu z Ceny.

    Pokud však vadu neodstraním včas nebo odmítnem vadu odstranit, vzniká Vám právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupit můžete také

    v případě, kdy nemůžete Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží.

6. V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůžete odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůžete

    vrátit Zboží ve stavu, v jakém jste ho obdrželi. To ale neplatí v následujících případech:

    a) došlo-li ke změně stavu Zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;

    b) bylo-li Zboží použito ještě před objevením vady;

    c) nebyla-li nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu způsobena Vaším jednáním anebo Vaším opomenutím,

    d) došlo-li z Vaší strany před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění Zboží při obvyklém použití;

        pokud k tomu však došlo jen částečně, je Vaší povinností tu část Zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě

        Vám nebude vrácena část Cen odpovídající Vašemu prospěchu z užití části Zboží.

7. Do 3 dnů od obdržení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdím, že jsem reklamaci obdržela, kdy

    jsem ji obdržela a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu,

    nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta

    marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy.

8. O vyřízení reklamace Vás budu informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada

    účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu.

    V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Mně původní Zboží vrátit, náklady

    na toto vrácení však hradím Já.

9. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste

     ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

10. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního

       Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

11. Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:

       a) Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;

       b) opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;

       c) použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo, když jste jej převzali;

       d) kdy to vyplývá z povahy Zboží.

 

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Mnou a Vámi od jeho počátku, může

    dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých

    je možnost odstoupení výslovně uvedena.

2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu

     s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne

     doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika

     částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu,

     na základě které Vám budu Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

     Od  Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu na Mou adresu:

     h.jakoubkova@vysivacek.cz. ). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Mojí strany, který

     tvoří přílohu č. 2  Podmínek.

3. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění

    uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

 

4. Lhůta k odstoupení dle čl. VIII.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Mně v jejím průběhu

    odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

5. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet,

    ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve,

    než Mně Zboží vrátíte či než prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Mně. Zboží Mně prosím vracejte čisté,

    pokud možno včetně originálního obalu.

6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. VIII.2 Podmínek jste povinni Mně Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení

    a nesete náklady spojené s navrácením zboží ke Mně. Vy máte naopak nárok na to, abych Vám vrátila Cenu za dopravu,

    avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsem pro dodání Zboží

    nabízela. V případě odstoupení z důvodu, že Já poruším uzavřenou Smlouvu, hradím i náklady spojené s navrácením

    zboží ke Mně, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu

    dodání Zboží, který jsem při dodání Zboží nabízela.

7. Odpovídáte Mně za škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak,

    než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Vám v takovém případě

    vyúčtuji poté, co Mně Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsem Vám ještě

    nevrátila Cenu, jsem oprávněna pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

8. Já jsem oprávněna odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodám Zboží, pokud existují objektivní důvody,

    proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i

    před uplynutím doby uvedené v čl. VI.9. Podmínek. Můžu také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli

    v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy

    jako podnikatel, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

 

IX. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

1. Nejsem ve vztahu ke kupujícím vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e)

    Občanského zákoníku.

2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuji prostřednictvím elektronické adresy: h.jakoubkova@vysivacek.cz

     Informaci o vyřízení stížnosti zašlu na elektronickou adresu kupujícího.

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem

    Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů

    on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi

    prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,

    internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a

    Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a

    směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud Můj a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budu zasílat zboží mimo území České republiky),

    bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva

    plynoucí z právních předpisů.

2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budu doručovat elektronickou poštou. Moje e-mailová adresa je uvedena na Mojí

    stránce kontaktů. Já budu doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo

    přes kterou jste mě kontaktovali.

3. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky

     subdodavatelů apod.), nenesu odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci,

     a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, mám Já i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

4. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

5. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Mě, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a

    potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Mojí

    součinnosti. Doporučuji vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

6. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 15.5.2023

 

 

Zpět do obchodu